خیام

گر یک نفست ز زندگانی گذرد                                   مگذار که جز به شادمانی گذرد

هشدار که سرمایه سودای جهان                                           عمرست چنان کش گذرانی گذرد

/ 0 نظر / 10 بازدید